กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเกษมศรี ชะลุนรัมย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2