คณะผู้บริหาร

นายวิสิต สุธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

นางสมนึก ปิ่นเพชร
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและงบประมาณ

นายพีระพัฒน์ โจทย์พิมาย
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 0892804674
อีเมล์ : peerapat.pom@gmail.com

นายภูษิต สวายพล
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
เบอร์โทร : 0862576619
อีเมล์ : phutajong@hotmail.com

นายสันติ อาสานอก
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล
เบอร์โทร : 085-6361982
อีเมล์ : Independence_80@hotmail.com