กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวชยณัฐ ศรีลาโพธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5