กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายฉัตรชัย ตีเงิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6