กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภัทรา พรมสร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายสันติ อาสานอก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2