กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภูษิต สวายพล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวศิรินันท์ ดวงนิล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3