กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววนิดา จะรอนรัมย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอัสรา ทองอ้ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวชมภู คะหาญ
ครูผู้ช่วย