คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวปฐมา โพธิ์แสงดา
ครู คศ.1
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางกนกกานต์ ยิ่งประเสริฐ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2