ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสิต สุธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นางสมนึก ปิ่นเพชร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียนหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ปี