แผนภาพที่ตั้งโรงเรียน
แผนภาพที่ตั้งโรงเรียน


แผนภาพที่ตั้งโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)