คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา
แผนภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)