ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ข้อมูลจำนวนนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล 10 มิ.ย.65)
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนครูผู้สอน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 4 2 6 - 1 1  
อนุบาล 3 6 6 12 - 1 1  
รวมอนุบาล 10 8 18 - 2 2  
ป.1 2 5 7 - 1 1  
ป.2 11 3 14 - 1 1  
ป.3 11 8 19 - 1 1  
ป.4 5 8 13 - 1 1  
ป.5 10 11 21 1 1 2  
ป.6 6 3 9 - 1 1  
รวมประถมศึกษา 45 38 83 1 6 7  
ม.1 7 6 13 1 1 2  
ม.2 13 7 20 2 - 2  
ม.3 7 15 22 1 1 2  
รวมมัธยมต้น 27 28 55 4 2 6  
รวมทั้งสิ้น 82 74 156 5 10 15  

ข้อมูลจำนวนนักเรียน 
 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนครูผู้สอน หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
อนุบาล 2 6 6 12 - 1 1  
อนุบาล 3 5 6 11 - 1 1  
รวมอนุบาล 11 12 23 - 2 2  
ป.1 10 4 14 - 1 1  
ป.2 11 8 19 1 - 1  
ป.3 5 10 15 - 1 1  
ป.4 11 11 22 - 1 1  
ป.5 6 5 11 - 2 2  
ป.6 8 6 14 1 - 1  
รวมประถมศึกษา 51 44 95 2 5 7  
ม.1 13 7 20 1 1 2  
ม.2 11 15 26 1 1 2  
ม.3 10 9 19 1 1 2  
รวมมัธยมต้น 34 31 65 3 3 6  
รวมทั้งสิ้น 96 87 183 5 10 15