พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ/เป้าหมาย

          โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) จัดการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ มุ่งไปสู่การพึ่งตนเอง การอยู่ดีกินดีของชุมชนมีการจัดกิจกรรมเต็มตามศักยภาพ คือ

     1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาภาคบังคับ
     2.  จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับให้นักเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานการศึกษา
     3. จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษเต็มตามศักยภาพ
     4.  พัฒนาผู้เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาตนเอง
     5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     6. ส่งเสริมให้มีการนำหลักสูตรท้องถิ่นมาบูรณาการ การเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กำหนด
     7.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ
     8. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ เป็นการบริการทั้งระบบแบบมีส่วนร่วม
     9. จัดให้มีการเรียนการสอนโดยโครงการ มีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้
    10. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถิ่น