วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมพื้นบ้าน
นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

ปรัชญา

จัดการศึกษาเพื่อนักเรียน เยาวชน ชุมชน และท้องถิ่น โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดปัญญา
มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและรักถิ่นฐานบ้านเกิด