อัตลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

คุณธรรมนำความรู้  อยู่อย่างพอดี  อนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้าน  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

เด่นดนตรีพื้นบ้าน  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น