ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)

 ข้อมูลทั่วไป

          ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)ที่ตั้ง 100 หมู่ 16 ตำบลตาจง
อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขนาดเนื้อที่ 20 ไร่
เขตพื้นที่บริการบ้านหนองมดแดง

 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

          โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) เดิมเคยจัดตั้งมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2517 
แต่เหตุการณ์ไม่สงบเพราะโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชา และเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในปี พ.ศ.2519 โรงเรียนถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ เผาพร้อมหมู่บ้าน ชาวบ้านอพยพออกจากพื้นที่  โรงเรียนต้องยุบลง เมื่อปี พ.ศ.2520 

          ต่อมาเมื่อเหตุการณ์สงบลง ในระหว่างปี พ.ศ.2525  เหตุการณ์สงบลงประชาชนได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ.2530 บ้านหนองมดแดงได้รับจัดตั้งให้เป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการอีกครั้งเป็นหมู่บ้านหนองมดแดง หมู่ที่ 16 ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายศูนย์  นาคเขียว เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก เมื่อมีราษฎรอพยพมาอยู่มากประชากรในวัยศึกษาก็อพยพเข้ามาอยู่ด้วย ต้องเดินทางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนต่าง ๆ คือ โรงเรียนบ้านหงอนไก่(โคกสง่า) โรงเรียนบ้านหนองแวง  โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร สังกัด สปอ.ละหานทราย และโรงเรียนบ้านสายตรี 16 สปอ.บ้านกรวด ระยะทาง 5-8 กิโลเมตร คณะกรรมการหมู่บ้าน
ได้เสนอขอจัดตั้งโรงเรียนผ่านสภา ตำบลตาจงและเสนอขอตามลำดับ  คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้อนุมัติให้ตั้งโรงเรียนตามประกาศสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2532 และโรงเรียนเปิดสอนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2532  มีนักเรียนในวันเปิดเรียน 199 คน ครูช่วยราชการ 4 คน โดยมี นายนรินทร์  ลีกระโทก เป็นครูใหญ่ 

          โรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ปฏิรูปที่ทำกิน(สปก.)เป็นโรงเรียนกันดารตามประกาศของกระทรวงการคลังและโรงเรียนเสี่ยงภัยตามประกาศของกระทรวงการคลัง ประชาชนที่อพยพมาอยู่ในหมู่บ้านมาจากหลายพื้นที่ของประเทศไทย ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในท้องถิ่นจึงใช้หลายภาษา เช่น เขมร ลาว ไทยโคราช ส่วย เป็นต้น ปัจจุบันโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี นายวิสิต สุธรรม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน