ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 1,471,710 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 540,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 1,834,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบ สปช.302/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 81,333 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบ สปช.302/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 81,334 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบ สปช.302/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 81,334 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 250,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2549
งบประมาณ : 110,540 บาท
เพิ่มเติม..