มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนบ้านหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.46 KB