คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 580.87 KB
คู่มือการบริหารงานบุคลากรโรงเรียนหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
Adobe Acrobat Document คู่มือการบริหารงานบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 632.65 KB
คู่มือบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงานงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 606.44 KB
 คู่มือบริหารงานทั่วไป โรงเรียนหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
Adobe Acrobat Document คู่มือบริหารงานทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 532.35 KB