ข้อมูลผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล นายวิสิต สุธรรม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2562
ชื่อ-นามสกุล นางสมนึก ปิ่นเพชร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียนหนองมดแดง(ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2562