มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
3.1 แผนการจัดประสบการณ์
3.1 แผนการจัดประสบการณ์

3.2 สื่อและนวัตกรรม
3.2 สื่อและนวัตกรรม