มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์
2.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์