1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 277.46 KB
1.1.2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
1.1.2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 466.49 KB
1.1.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น และแก้ปัญหา
1.1.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น และแก้ปัญหา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 278.94 KB
1.1.4 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนำไปใช้และเผยแพร่
1.1.4 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนำไปใช้และเผยแพร่ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.51 MB
1.1.5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.1.5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 279.7 KB
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 660.61 KB