1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดเป็นแบบอย่างได้
 1.2.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดเป็นแบบอย่างได้

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.1 MB
1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
 1.2.2 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.63 MB
1.2.3 สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
 1.2.3 สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.81 MB
1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
 1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.13 MB